Történelmünk

Így kezdődött…
1907. október 10-én letették az épület alapkövét. Az épület tervezője és felügyelője a telek kiválasztása után Say Ferenc székesfehérvári építész volt, akit Fröschl János építővállalkozó kért fel. A jó időjárás miatt december elején már sikerült tető alá hozni. Az épület főhomlokzata északkelet felé nézett, a közepén egy magasabb oromzattal és két oldalról risalittal tagozva egyszerű és mérsékelten díszítetten modern stílusban, kőporral burkolva. Az udvari fal lényegesen egyszerűbb kivitelben, szintén kőporral volt vakolva.

Az egykori Felső Kereskedelmi Iskola
Az egykori Felső Kereskedelmi Iskola

Az új iskola előcsarnokába érve, három lépcsőfokon fellépve egy kettős csapóajtón át a folyosóra érkeztünk. Egy márványlapon a jószívű adakozók nevét tüntették fel, akik 500 korona felett adakoztak. Az így felszerelt iskola 1908. október hó végére készült el teljesen. 1908. november 3-án kiköltöztek a régi épületből, amely 22 éven keresztül volt otthona a Kereskedelmi Iskolának. Örültek, hogy ilyen színvonalas, színes épületet avathattak fel. A földszinten a következő helyiségek voltak: a főbejárattól balra az igazgatói iroda, a társulati titkár szobája, a társulat tanári terme, lakóhely, a főbejárattól jobbra a tanári szoba, a tanári könyvtár, tantermek, mellékhelyiség, átjáró a tornaterembe a hozzá tartozó öltözőkkel.
Az emeleten található vegytani és áruismereti szertár és az ehhez tartozó tanári szoba, tantermek, fizikaszertár, ifjúsági szertár és mellékhelyiség. Az intézményben gázfűtés, gázvilágítás és vízvezeték volt, amelyet az Árpád gőzfürdő szolgáltatott.
Az 1909-10-es tanévben három osztályt indítottak összesen 132 tanulóval. Február 5-én Székesfehérvár városára meglepő vízáradat érkezett, az iskolát se kímélte, az árvíz a pincébe jutott.
„1914. évi június hó 28-án, alighogy bezártuk iskolánk kapuit, pár óra múlva már itt volt az a borzasztóan lesújtó hír, hogy Ferenc Ferdinánd trónörököst és nejét meggyilkolták” – írja az 1914-15 évi értesítő.
Székesfehérvár nagy katonai központ volt, ezért a beözönlő katonaság befogadására sok helyiség kellett. Beszállásolásra az iskola tornatermét is lefoglalták, és használták a mozgósítás kezdetétől.
Az 1925-26-os tanévben az iskola felvette a „Hunyadi Mátyás” Négyévfolyamú Felső Kereskedelmi Iskola nevet, és 1987-ig működött ebben az épületben.

A második világháború során az iskola épületén igen súlyos károk keletkeztek. A tetőzet az ablakok és az ajtók szenvedték a legnagyobb károkat. Az egész épület vakolata lehullott. A tanulók munkájára és áldozatkészségére utal, hogy öt terem ablakát sikerült beüvegeztetni. Néhány helyiséget tudtak csak rendbe hozni, ipari és állami segítséggel. Az iskola épületének sarkán emlékművet állítottak a világháborúban hősi halált halt volt tanároknak és diákoknak. Ezen a helyen tettek fogadalmat azokért az eszményekért, amelyekért hőseink életüket áldozták fel. Ezt az emlékművet ma a Zsuzsanna-forrásnál találhatjuk.

Az I. István Középiskola története 1988-tól, megalakulásától

Belvárosi I. István Középiskola épülete napjainkban
Belvárosi I. István Középiskola épülete napjainkban

1988 nyarára az épület kívül-belül megszépülve fogadta az új lakót, az I. István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskolát, amely a Dolgozók Önálló Gimnáziumának jogutódjaként jött létre 1988-ban. Az első évben 5 nappali és 32 levelező tagozatos osztály volt. Azóta alaposan megváltozott mind a képzés szerkezete, mind a tartalma. 1991-től került bevezetésre a külkereskedelmi ügyintézői képzés, amely gyorsan ismertté tette az iskolát.
1988-98 között hagyományos képzést folyt belkereskedelmi, külkereskedelmi és pénzügyi ügyintézői szakon. 1997-ben indult a világbanki program, s innentől kezdve 4+1 évessé vált a középiskola, a szakmai képesítést a 13. évfolyamon kellett és kell megszerezni. 2000-ben érettségizett az utolsó hagyományos szakközépiskolai osztály, ők voltak azok, akik az érettségivel együtt szakmát is kaptak.
Nehéz volt az átállás az új képzési rendszerre, mert sokan hitték akkor, hogy az iskola „bűne” az, hogy szakmát már nem kapnak az érettségi bizonyítvánnyal együtt. Nehezen indult a szakképző évfolyam megszervezése. Lassan mindenki rádöbbent, hogy bárhol végez, az érettségi után el kell tölteni még 1-2 évet az iskolapadban ha szakmát is akar valaki szerezni.
Kisebb-nagyobb változások szinte évente voltak a képzési rendszerben. 2001-ben került bevezetésre a kerettantervekre épített helyi tanterv. Eszerint választani kell a 11-12. évfolyamra természettudományos tantárgyat, kötelező lett az idegen nyelvi érettségi vizsga, dönteni kell a 10. évfolyam végén, hogy melyik tantárgyat milyen szinten kívánja tanulni a tanuló az utolsó két évben. Meg kellett ismerkedni az előrehozott, kiegészítő, ismétlő érettségi fogalmával, de a legnagyobb izgalmat a 2005-ös első kétszintű érettségi okozta.
Az iskola híre az évek alatt egyre jobb lett, mert a következetes és sok munka eredményeként egyre jobban szerepeltek a tanulók a felvételi vizsgákon, tanulmányi és sportversenyeken.
1991-ben a 200. hely környékén állt az iskola a felsőoktatásba felvettek aránya alapján. Innen kellett felzárkózni és legjobbak közé bekerülni, hogy a tanulók és szülők érdeklődése növekedjen és ne csökkenjen az idők során az iskola iránt. 1991-1995-ös időszakban csak a tanulók 10,4%-át vették fel valamilyen felsőoktatási intézménybe, 2003-2007 között viszont már 46,7% volt a felvettek aránya. Ezzel az eredménnyel évek óta a szakközépiskolai rangsor elején van iskolánk. Elöl lenni ezen a listán nagyon nagy dolog, ebben rengeteg munka van, tanáré és diáké egyaránt. Természetesen ebben benne van az is, hogy milyen nyolcadikosok jelentkeznek ide.
A tanulmányi munka eredményességét a különböző tanulmányi versenyek eredményei is fémjelzik. A tanulás mellett sok-sok tanórán kívüli szereplési lehetőség is van, többek között sportolhatnak a diákok, pályázatokon vehetnek részt, szerepelhetnek gálákon és versenyeken.
2008-tól az iskola életében jelentős változást hozott az, hogy másik három középiskolával összevonta a fenntartó önkormányzat. Iskolánk lett a székhelyintézmény, ami egyértelműen az itt folyó munka elismerése volt. A három tagintézmény (Bugát, Hunyadi, Jáky), a székhelyintézményhez hasonlóan megtartotta önálló arculatát, de új, közös pedagógiai programot kellett írni. Törekedtünk arra, hogy az évek során kialakult szokások, az iskola értékrendje ne módosuljon az összevonás miatt. A jogszabályok változása miatt a felnőttoktatás fokozatosan megszűnt az intézményben.
Jelentősen átalakult a szakképzésünk is, hiszen a Pannon Egyetemmel kötött megállapodás értelmében 2009-től felsőfokú számviteli ügyintézői szak indítására nyílt lehetőségünk. A szakmai kihívásnak eleget tudtunk tenni, a szak elindítása pedig újabb lehetőségeket biztosított a végzős tanulóknak. A felsőfokú szakképzésben végzettek a Pannon Egyetemre beiratkozva könnyítést, mentességet kaptak bizonyos tantárgyakból az egyetemi éveik alatt, amelyet így rövidebb idő alatt végezhettek el.
Nagy jelentőségű volt az ECDL központ akkreditációja, amely tanulóinknak lehetőséget biztosít, hogy az itt töltött négy év alatt megszerezzék az ECDL bizonyítványt. A korszerű ismereteknek ma már elengedhetetlenül része az informatikai tudás. A vizsgákra történő felkészítés részben a tanórák keretében, részben az ingyenes délutáni felkészítő órákon történik.
2013-tól ismét jelentős változás történt a szakképzési rendszerben. A szakmai alapozó tárgyak bekerültek már a 9-10. évfolyam anyagába, kötelező érettségi tantárggyá változott a szakmai ismeretek. A kereskedelmi szakosoknak nyári szakmai gyakorlaton is részt kell venniük. Az érettségi utáni szakképzésben megjelent a logisztikai ügyintézői képzés, sajnos a sokak által kedvelt felsőfokú szakképzés indítására a jogszabály változása miatt már nem kerülhetett sor.
A diákélet az indulás óta sokat színesedett, változatosabb lett. A hagyományos programok a gólyák bemutatkozása, szalagavató, iskolai gála. Nagy sikere van a 10 órás vetélkedőnek, amely az iskola 20. születésnapján az évforduló tiszteletére 20 órás volt. Nagyon jó hangulatúak a 24 órás röplabda versenyek. 1991-től folyamatosan jelen van az iskola életében a nyári tábor, ahol a tanulás mellett a szórakozás is nagy szerepet kap. Az utóbbi években a táborlakók elsősorban a leendő istvánosok. Felvételi után, az első óra kezdete előtt lehet ismerkedni, barátkozni egymással, és a felsőbb évfolyamos istvánosokkal is.
Ma már senki nem tartja furcsa ötletnek a 3 fordulós iskolai történelemversenyt, a városi anyanyelvi versenyt, a földrajz, biológia, matematika, közgazdász versenyt, vagy éppen az iskolai TDK-t. A tanulók szívesen és nagyon eredményesen vesznek részt az országos, megyei, városi versenyeken.
Jelentős lépés volt az iskolai marketinges csapat megjelenése a iskolai marketingmunkában. Az iskola népszerűsége nekik is köszönhető.
Büszke az iskola a sportolóira, azokra, akik a sportolást és tanulmányi kötelezettségeik teljesítését össze tudják hangolni. Olimpiai, Európa és világbajnokok jártak ide az elmúlt 26 évben, s reméljük a jelenlegi tehetségek hasonlóan szép utat járnak majd be.
Működik diákönkormányzat is, amely tevékenyen kiveszi részét a változatos, diákcsalogató programok szervezésében. A diákönkormányzat aktivitása az elmúlt években sokat változott, újabb és újabb programok szervezésével vették ki részüket az iskolai munkából.
Az iskola megalakulása óta minden évben sokat tett mindenki azért, hogy ez az iskola jó legyen, hogy a tanulók úgy érezzék, érdemes istvánosnak lenni.